LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

"Room328 Designer"

Licensavtalet för slutanvändare (LICENS) är ett avtal mellan dig och Room 328 AB (Room328) för Room328-programprodukten som angivits ovan, vilken inkluderar datorprogram (LICENSIERAD PROGRAMVARA) samt installations- och referenshandböcker och annat tryckt material (med ett gemensamt namn kallat LICENSIERAT MATERIAL). Genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda det LICENSIERADE MATERIALET, accepterar du villkoren i denna LICENS. Om du inte accepterar villkoren i denna LICENS, klickar du på ”JAG ACCEPTERAR INTE” vid nedanstående fråga och returnerar omgående oanvänt LICENSIERAT MATERIAL till platsen där du erhöll det för att få full återbetalning. Om du accepterar villkoren i denna LICENS, klickar du på ”JAG ACCEPTERAR” vid nedanstående fråga och fortsätter sedan med installationen av den LICENSIERADE PROGRAMVARAN.

1.LICENS

Det LICENSIERADE MATERIALET skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag, samt andra lagar och fördrag om immateriell egendom. Det LICENSIERADE MATERIALET licensieras, det säljs inte.

2.BEVILJANDE AV LICENS

Denna LICENS ger dig rätt att installera och använda en kopia av den LICENSIERADE PROGRAMVARAN på en persondator, PC.

3.ANDRA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR

Du får inte kopiera, återanvända, dekompilera eller demontera den LICENSIERADE PROGRAMVARAN eller använda någon del av det LICENSIERADE MATERIALET för vidareförsäljning eller i syfte att producera liknande program eller material.

LICENSIERAD PROGRAMVARA licensieras som en produkt. Dess beståndsdelar får inte separeras för användning på mer än en dator.

Inga rättigheter beviljas häri för tredje part, direkt eller indirekt, att använda, visa, reproducera eller få tillgång till det LICENSIERADE MATERIALET. Ingenting häri skall tolkas som att du beviljas rättighet att sälja, hyra ut, underlicensiera, lämna ut, ge eller på annat sätt överföra det LICENSIERADE MATERIALET (eller någon del därav eller rättigheter däri) till tredje part.

Den LICENSIERADE PROGRAMVARAN och det LICENSIERADE MATERIALET får endast användas för privat bruk.

4.UPPSÄGNING

Utan att det påverkar några andra rättigheter, kan Room328 säga upp denna LICENS om du inte efterlever villkoren och bestämmelserna i LICENSEN. I sådant fall måste du förstöra den LICENSIERADE PROGRAMVARAN och alla dess beståndsdelar.

5.UPPHOVSRÄTT

All äganderätt till och upphovsrätter i det LICENSIERADE MATERIALET (inklusive, men inte begränsat till, den LICENSIERADE PROGRAMVARAN) innehas av eller är licensierade till Room328. Den LICENSIERADE PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördrag. Följaktligen måste du behandla det LICENSIERADE MATERIALET som annat upphovsrättsmaterial. Du får inte kopiera det tryckta materialet som medföljer den LICENSIERADE PROGRAMVARAN. Ingen åtkomsträtt till källkoden för den LICENSIERADE PROGRAMVARAN beviljas härunder.

6.BEGRÄNSAD GARANTI

Room328 garanterar att den LICENSIERADE PROGRAMVARAN i allt väsentligt fungerar i enlighet med de medföljande specifikationerna under en period om ett år från installationsdatumet (GARANTIPERIOD).

Efter mottaget meddelande från dig under GARANTIPERIODEN om icke-överensstämmelse i den LICENSIERADE PROGRAMVARAN, ska Room328 göra sitt bästa för att snabbt korrigera sådan icke-överensstämmelse. I den händelse att Room328 misslyckas med att, inom 30 dagar efter att Room328 mottagit meddelande därom, korrigera icke-överensstämmelse i materialet i den LICENSIERADE PROGRAMVARAN, som Room328 mottar meddelande om under GARANTIPERIODEN och som i hög grad försämrar dina möjligheter att använda det LICENSIERADE MATERIALET, kan du säga upp LICENSEN genom skriftligt meddelande till Room328. Denna uppsägning träder i kraft 15 dagar efter att Room328 mottagit meddelandet förutsatt att sådan icke-överensstämmelse inte har korrigerats av Room328 innan 15-dagarsperiodens utgång.

Efter sådan uppsägning är du berättigad till, efter beslut från Room328, återbetalning av, eller gottgörelse för, det totala belopp som betalats för det LICENSIERADE MATERIALET, minus en behandlingsavgift motsvarande tio procent av detta belopp.

Förut nämnda garanti gäller inte om du har modifierat, förbättrat eller ändrat den LICENSIERADE PROGRAMVARAN, i något avseende.

Room328 friskriver sig, i så stor utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, med avseende på den LICENSIERADE PROGRAMVARAN.

7.BEGRÄNSAT ANSVAR

Room328 friskriver sig, i så stor utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, från allt ansvar för speciella, oförutsedda samt indirekta skador eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skador som beror på reducerad vinst, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation eller andra materiella förluster) som uppstår till följd av användning av eller bristande möjligheter att använda denna webbplats, även om Room328 har informerats om möjligheten att sådana skador kan uppstå.

Room328 har ingen skyldighet att tillhandahålla några underhålls- eller supporttjänster för den LICENSIERADE PROGRAMVARAN under villkoren för denna LICENS.

8.ÖVRIGT

Denna LICENS regleras av Sveriges lagar.

Om du har några frågor om denna LICENS eller vill kontakta Room328 av någon annan anledning, är adressen Room 328 AB, Tegeluddsvägen 92, 115 28 STOCKHOLM, Sverige